Chợ Dương Liễu Trại xã Bình Định - trung tâm trao đổi, mua bán các loại hàng hóa nông, thủy sản của nhân dân địa phương.
Ngày 05/05/2023

Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202305/Images/10-cho-duong-lieu-xa-binh-dinh-copy-20230505032253-e.jpg

 

Tin liên quan