kỳ họp thứ nhất nk 2021-2026
Ngày 21/06/2021

Sáng ngày 18/6/2021 HĐND xã Bình Định khai mạc kỳ họp thứ nhất nk 2021-2026

Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202106/Images/z2565832767082-041c3c9c2f78ea80f0994db958a22a26-20210621015016-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202106/Images/z2565832568903-3bdb8a2428197784f9ed098528db825f-20210621015016-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202106/Images/z2565832370678-0ca68436ff4fdd3c37dadb1917e9c620-20210621015015-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202106/Images/z2565832020937-922994cf4aea55c97515fcff489dcaf4-20210621015016-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202106/Images/z2565831915874-aefdabfd365f495a8c96cf473d3cc190-20210621015015-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202106/Images/z2565831912811-b4b4614ea6255a8a4863989a7b152bc0-20210621015017-e.jpg

 

Tin liên quan